TERMS & CONDITIONS

1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.atelierrecycle.be. Door het plaatsen van een bestelling ga je – volledig en zonder voorbehoud – met deze Algemene verkoopsvoorwaarden akkoord. Atelier Recyclé behoudt zich het recht voor om de Verkoopsvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen enkel van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van de wijziging worden geplaatst.

Atelier Recyclé tracht te allen tijden om alle goederen en diensten op de webshop zo juist, correct, volledig en duidelijk mogelijk te beschrijven en voor te stellen. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. zijn echter indicatief. Atelier Recyclé is op geen enkele wijze aansprakelijk indien goederen of diensten onjuist, onduidelijk en/of onvolledig worden voorgesteld, alsook voor eventuele schade die daaruit voor de koper of voor derden zou voortvloeien. Deze kunnen bijgevolg geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.


2. ONDERNEMINGSGEGEVENS
Atelier Recyclé is de handelsnaam van de onderneming Tech Jass bv.

Tech Jass bv
BE 0753.421.269
Sperwerslaan 16
3120 Tremelo
+32 (0)496 20 98 22
www.atelierrecycle.be
hello@atelierrecycle.be


3. PRIJS, BELASTING EN VERPAKKINGS- EN VERZENDINGSKOSTEN
Alle prijzen vermeld op atelierrecycle.be worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendingskosten, tenzij anders vermeld. De prijzen vermeld in de bevestigingsmail die je ontvangt ter bevestiging van een bestelling is de prijs die je aan Atelier Recyclé verschuldigd bent. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Atelier Recyclé kan de prijs van een product of dienst op elk moment wijzigen. Producten worden steeds gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van jou als koper. Atelier Recyclé is niet aansprakelijk voor de gevolgen van niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en/of aangifteverplichtingen verbonden aan leveringen buiten België.

Conform de regels van de koop op afstand zal Atelier Recyclé bestellingen binnen de 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is dan ontvang je binnen de 14 dagen na het plaatsen van je bestelling bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen omdat het bestelde niet op voorraad of niet meer leverbaar is, omdat er om andere redenen vertraging is of omdat een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd.

Atelier Recyclé is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.


4. TOTSTANDKOMING VAN DE VERKOOPOVEREENKOMST
Wanneer een aanbod onderworpen is aan specifieke voorwaarden of een beperkte geldigheidsduur heeft, vermelden we dit duidelijk in onze webshop. De beschrijvingen van elk artikel en elke dienst zijn zo nauwkeurig mogelijk en voldoende gedetailleerd om jou een goede beoordeling te laten maken van het product of de dienst zelf en het bestelproces om het aan te schaffen.

Een bestelling is compleet en de overeenkomst tussen jou als koper en Atelier Recyclé is definitief zodra de bestelling wordt bevestigd per mail en zodra Atelier Recyclé voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring ontvangt van de uitgever van de kaart. Atelier Recyclé aanvaardt Visa, Mastercard en Bancontact. Indien de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling aan Atelier Recyclé, kan Atelier Recyclé niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.


5. BETALING
Bestellingen in de webshop kunnen betaald worden met Bancontact, Mastercard en VISA via een veilige verbinding. Na selectie van het betaalmiddel kom je op het beveiligde platform Mollie Payments terecht. Stap per stap word je door het betaalproces geleid tot je van Mollie een betaalbevestiging ontvangt. Dat is meteen ook het moment waarop Atelier Recyclé een bevestiging ontvangt en aan de slag kan met je bestelling.

Maatwerk en andere dienstverlening wordt rechtstreeks door de zaakvoerster, Sofie Piot, gefactureerd op basis van de gegevens die jij hiervoor aan Atelier Recyclé verschafte. De betaling van facturen dient uiterlijk na 7 dagen uitgevoerd te worden.

Eventuele onjuistheden in de facturatie dien je onmiddellijk aan hello@atelierrecycle.be te melden, zodat Atelier Recyclé het bedrag kan corrigeren.


6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De eigendom van alle door Atelier Recyclé aan jou verkochte en geleverde zaken blijft bij Atelier Recyclé zolang je de vorderingen van Atelier Recyclé uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet hebt voldaan.

Geen enkele tekst of foto van de website mag gekopieerd of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Atelier Recyclé.


7. VERZENDING EN LEVERING
Op het ogenblik dat de verkoopovereenkomst tot stand komt, gaat het risico op de aangekochte goederen over op jou als koper. Atelier Recyclé bepaalt zelf en onafhankelijk welke vervoersonderneming de door jou aangekochte goederen zal leveren.

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Leveringen van AR|Objects gebeuren binnen België door Bpost en worden telkens op donderdag (1x per week) verzonden. Leveringen van meubilair of maatwerk kunnen persoonlijk uitgevoerd worden aan een vergoeding van 1€/km, heen én retour. Bestellingen worden, na afspraak, geleverd op het leveringsadres dat door jou wordt opgegeven.

Conform de regels van de koop op afstand zal Atelier Recyclé bestellingen binnen de 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is dan ontvang je binnen de 14 dagen na het plaatsen van je bestelling van ons een bericht en heb je in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen omdat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar, omdat er om andere redenen vertraging is of omdat een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd.

Atelier Recyclé is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij beschadiging, diefstal of verlies van de producten of bij staking. Je bent op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder. Atelier Recyclé doet er alles aan om alle bestellingen zo goed en veilig mogelijk te verpakken.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn jouw verantwoordelijkheid en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten de prijzen op de webshop niet het transport en de levering van de goederen. Deze kosten worden afzonderlijk en in het checkout gedeelte van de webshop vermeld.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 5 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.


8. GARANTIE EN KLACHTEN
Hoewel Atelier Recyclé alles in het werk stelt voor tevreden klanten, kunnen we niet uitsluiten dat je een klacht hebt. Je kan Atelier Recyclé contacteren met klachten via het contactformulier op de website of per mail via hello@atelierrecycle.be. Atelier Recyclé doet er alles aan om klachten binnen de 7 werkdagen na ontvangst te behandelen.

Zoals vermeld in deze algemene voorwaarden ben je verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dien je deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via hello@atelierrecycle.be. Je voegt de nodige beschrijvingen en foto’s toe van de gebreken en stuurt dit binnen de 5 dagen na levering van de bestelling naar Atelier Recyclé. Atelier Recyclé verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving.

Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke minimumtermijn van één jaar op tweedehandsgoed is onverkort geldig vanaf de datum van levering. Echter, schade na een periode van 6 maanden, welke niet aanwezig was bij levering, worden niet automatisch beschouwd als verborgen gebreken en dienen als dusdanig bewezen te worden door de koper.


9. BESCHIKBAARHEID VAN DE GOEDEREN EN VOORRAAD
Artikelen worden aangeboden op de webshop zolang de voorraad strekt. Indien blijkt dat de door jou aangekochte goederen toch niet langer voorradig zijn, verbindt Atelier Recyclé zich ertoe jou binnen een termijn van vijftien kalenderdagen hierover te informeren en een creditnota uit te sturen, waarmee de bestelling wordt geannuleerd. Je verbindt je ertoe jouw rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan Atelier Recyclé over te maken, zodat Atelier Recyclé de door jou in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na jouw bericht aan jou kan terugstorten. Atelier Recyclé kan niet aansprakelijk gesteld worden indien je zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan Atelier Recyclé over te maken.

Je doet onherroepelijk afstand van elk recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.


10. HERROEPINGSRECHT
Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heb je het recht je online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. Er is geen verzakingsrecht indien het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Indien je na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet naar Atelier Recyclé terugstuurde of terugbracht, is de aankoop een feit.

Je bent tevens verplicht, alvorens over te gaan tot het terugbrengen of terugsturen van je aangekochte producten, daarvan binnen een termijn van 7 werkdagen na levering schriftelijk melding te maken bij Atelier Recyclé. Het persoonlijk terugbrengen van je producten kan, maar dient te gebeuren in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien je het product hebt gebruikt of het op enige andere wijze beschadigd raakte, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, zorgt Atelier Recyclé ervoor dat binnen de 30 dagen na goede ontvangst van het product het volledige aankoopbedrag aan jou wordt terugbetaald. Het eventueel terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van jou.


11. PRIVACY
Indien je een bestelling plaatst bij Atelier Recyclé, dan worden je gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Je gegevens worden niet verstrekt aan derden. We kunnen deze gegevens gebruiken voor promotiedoeleinden van onze producten en diensten en vooral voor de afhandeling van bestellingen. Je hebt als koper het recht inzage te krijgen in de gegevens die op jou betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te sturen naar hello@atelierrecycle.be. Indien je hierover vragen hebt, kan je ons altijd contacteren via telefoon of mail. Iedereen heeft het recht om de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren of te raadplegen via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


12. AANSPRAKELIJKHEID
Storingen of onderbrekingen van en fouten op de website en de webshop van Atelier Recyclé doen noch in hoofde van de gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is Atelier Recyclé niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen of malware via de website of de webshop.

Atelier Recyclé is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd aanwenden van de producten die bij haar zijn aangeschaft. Lees voor het gebruik de aanwijzigingen op de verpakking en/of raadpleeg de informatie op onze webshop.


13. OVERMACHT
Atelier Recyclé is niet aansprakelijk indien en voor zover ze haar verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Atelier Recyclé alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Atelier Recyclé behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Atelier Recyclé gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


14. TOEPASSELIJK RECHT/ BEVOEGDE RECHTER
Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil op deze manier niet kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement Leuven.

Beide partijen (jij als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.